Hem

Reläskydd, riktningsprov, transienter, intermittenta transienta fel, jordfel, jordfelsprov, primärprov, 5 kohm, 5000, 3 kohm, 3000, icke direkt jordat nät


IED överströmsskydd, riktat jordfelsskydd, parallellskydd, BFS, brytarfelskydd, NUS, nollpunktspäningsskydd, jordfelsvoltmeter, SNUS


Relay protection, directional earth-fault protection, transients, intermittent earth-fault protection, earth-fault


Micro magnetfält kraftledningar ,magnetfältsberäkning neutralpunkter, tesla micro

IED Intelligent Electronic Device


Primärprov, primärt riktningsprov


Vi har testutrustning för primärprov (primärt riktningsprov) i icke direktjordat nät 6 - 25 kV nät. Se även under "Tjänster/Primärprov", bilder från tidigare prov finns här!


Kontakta oss redan idag, här, om ni vill ha hjälp med att utföra prov!


Kravet enligt ELÄSK FS 2008:1 5 kap 3§ är att i icke direktjordade luftledningsnät ska en- eller flerpoliga jordslutningar kopplas ifrån snabbt och automatiskt.


Undantag gäller anläggningar för högst 25 kV nominell spänning som inte innehåller någon luftledning. En sådan anläggning får vara utförd så, att en enpolig jordslutning enbart signaleras automatiskt.


Vid friledning i förstärkt utförande, med plastbelagda ledare, eller luftledning utförd med kabel utan metallmantel eller skärm, ska;


- jordfelsskydden ha högsta möjliga känslighet vid detektering av
  jordfel.

- Reläfunktionen för frånkoppling ska vara säkerställd för
  resistansvärden upp till 5 000 ohm
.


För en högspänningsanläggning i ett icke direktjordat system för högst 25 kV nominell spänning, i vilken det ingår luftledningar av något annat slag än vad som anges ovan ska jordfelsskydden vara anordnade så, att reläfunktionen för frånkoppling är säkerställd för resistansvärden upp till 3 000 ohm.


Här ifrån kommer alltså 3000 och 5000 ohms kravet och det gäller i princip bara luftledning. I kabelnät så finns inget krav på felresistanser eller bortkoppling upp till 25 kV men normalt önskas det att även dessa nät kopplas bort.


Samtidigt enligt §6 gäller krav på högsta spänningssättning enligt tabell 1, vid jordfel och härifrån kommer 100 V kravet.